Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja imienia Maurycego Mochnackiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Andrzeja Waśko i Annę Waśko, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Joannę Gregułę, w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul Topolowa 11, w dniu 4 września 2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1 Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju.

 § 4 

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zadania  Fundacji

 

 § 6.

1. Celami Fundacji są:

1.1 Wspieranie rozwoju literatury polskiej, krytyki literackiej i artystycznej oraz twórczości artystycznej i medialnej.

1.3 Wspieranie badań naukowych nad historią literatury, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru jako dziedzin związanych z działalnością i dorobkiem Patrona Fundacji.

1.3 Upamiętnianie dorobku oraz popularyzowanie w społeczeństwie sylwetki Maurycego Mochnackiego (1803-1834) - wielkiego polskiego pisarza, myśliciela i patrioty.

1.4. Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa polskiego romantyzmu.

1.5. Utrzymywanie więzi z Polakami na obczyźnie, promocja kultury polonijnej i kultury polskiej tworzonej w różnych okresach poza granicami kraju.

 

2.     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

2.1. Organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze edukacyjnym.

2.2. Organizowanie i wspieranie badań naukowych nad historią literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Patrona Fundacji, Maurycego Mochnackiego.

2.3. Organizowanie publicznych dyskusji, spektakli, koncertów oraz innych imprezy kulturalnych służących upowszechnianiu kultury artystycznej, edukacji historycznej oraz pogłębionej wiedzy o polskim i europejskim dziedzictwie kulturowym.

2.4. Przyznawanie stypendiów młodym naukowcom podejmującym ważne tematy związane z dziejami literatury i kultury polskiej

2.5. Przyznawanie stypendiów artystom, pedagogom i dziennikarzom, których działalność ma szczególne znaczenie dla obecności polskiego dziedzictwa narodowego we współczesnym życiu kulturalnym.   

2.6. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej młodzieży (licealistom, studentom, doktorantom w dostępie do dóbr kultury, poprzez dofinansowanie biletów wstępu na koncerty, spektakle operowe i teatralne, organizację zwiedzania muzeów i miejsc pamięci oraz organizację i finansowanie zorganizowanych wycieczek i objazdów naukowych w istotny sposób poszerzających wiedzę uczestników o dziedzictwie kultury polskiej

2.7. Organizowanie objazdów naukowych dla studentów oraz wycieczek o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży szkolnej służących zwiedzaniu zabytków, muzeów, poznawaniu miejsc pamięci oraz wymianie międzynarodowej.

2.8. Wspieranie działań na rzecz ewidencjonowania, ochrony, konserwacji oraz popularyzacji wiedzy o zabytkach, pamiątkach, materiałach archiwalnych i miejscach pamięci związanych z dziejami polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą.

2.9. Współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury i sztuki,

2.10. Wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym i naukowym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie  klubów zainteresowań,

2.11. Prowadzenie kursów i szkoleń.

2.12. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i medialnej promującej wybitne osiągnięcia literackie i naukowe oraz w twórczy sposób popularyzującej w społeczeństwie uniwersalne wartości kultury polskiej.

 

§ 7. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.Majątek i dochody Fundacji.

 

§8 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5..000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 § 9 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,

 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. Dochodów z majątku Fundacji,

 5. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 10 

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składać może każdy członek Zarząd Fundacji.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 11 

 Władzami Fundacji są:

 

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe oraz realizację celów statutowych.

 2. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.

 3. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 7 członków, z których jeden wskazany w uchwale o powołaniu, pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 4. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, zaś w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

  2. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności
   i przedstawianie ich Radzie Fundacji..

 5. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposobu dokumentowania pracy Zarządu.

 6. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda większości jego członków na podjęcie uchwały.

 7. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.

 8. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.

  § 13

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

 2. Do decyzji w sprawach finansowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnymFundacji w sprawach jej działalności statutowej.

 2. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego Rady oraz członków Rady w liczbie od 3 do 11.

 3. Rada Fundacji jest powoływana i odwoływana przez Fundatorów na okres 2-letniej kadencji.

 4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 5. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady

 6. Rada Fundacji zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe do 31 marca każdego roku.

 7. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.

 8. Do zakresu kompetencji Rady należy:

  1. opiniowanie planów i programów merytorycznych

  2. zatwierdzanie planów finansowycha także sprawozdań z ich wykonania,

  3. przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów

 9. Reprezentowanie Fundacji przy zwieraniu umów majątkowych pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu.

 10. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji wyższych niż miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 15

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji,

 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.

§ 16

 1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz innych osób o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 3. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

Działalność gospodarcza

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich do realizacji celów Fundacji.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:

  1. wydawanie książek 22.11.Z,

  2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z,

  3. działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z,

  4. wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14.Z.

  5. reklama 74.40.Z

  6. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z

  7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91.Z

  8. działalność agencji reklamowych 73.11.Z,

  9. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,

  10. działalność portali internetowych 63.12.Z,

  11. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,

  12. działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,

  13. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,

  14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,

  15. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,

  16. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,

  17. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,

  18. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,

  19. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z.

 

 1. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej środki finansowe w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów.

 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.

 4. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 5. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 18

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie zakładów.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 

 1. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.

§ 20 

 1. Uchwała o zmianie Statutu, celu działania lub likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatorów.

 2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.

 3. Likwidatorem nie może zostać wyznaczona osoba pełniąca wcześniej funkcję członka Zarządu lub Rady Fundacji.

 4. Wynagrodzenie likwidatora, za cały okres prowadzenia likwidacji, nie może być wyższe niż 1,5 -krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego otwarcie likwidacji, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.   

Polecamy

Wesprzyj nas

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego może realizować swoje cele i projekty tylko dzięki Państwa wsparciu. Każda, nawet niewielka kwota wpłacona na nasze konto, stanowi dla nas istotną pomoc. Bardzo liczymy na wsparcie finansowe ze strony wszystkich, którym zależy na rozwoju polskiej humanistyki. Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, które już wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie.

Wpłaty (z dopiskiem „Darowizna”) prosimy kierować na konto: 

61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 (Bank Zachodni WBK S. A.).

Kontakt

Dane Fundacji im. Maurycego Mochnackiego:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 789 293 182

Adres korespondencyjny:  ul. Powstańców 121A, 31-643 Kraków

KRS 0000493290

NIP 9452177380

REGON 123023891

Nr konta: 61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 WBK Bank Zachodni