Regulamin Stypendium im. Anny Stadnickiej

przyznawanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego

 

Fundusz Stypendialny powstał dzięki darowiźnie pochodzącej ze spadku po zmarłej 18 października 2013 r. w Milwaukee śp. prof. Annie Stadnickiej - biologu, absolwentce i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1980 r. zatrudnionej na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee. Darowizna ta, przekazana Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, zgodnie ze wspólną wolą Ofiarodawczyni, prof. Katarzyny Stadnickiej i Fundacji została przeznaczona na Fundusz Stypendialny dla młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej.

 

 

 

§ 1

Fundusz Stypendialny jest utrzymywany dzięki spadkowi po prof. Annie Stadnickiej oraz środkom finansowym ofiarowanym na ten cel przez innych darczyńców. Stypendium przyznaje Fundacja im Maurycego Mochnackiego laureatom wyłonionym przez Radę Stypendium. Fundacja zajmuje się obsługą i promocją stypendium.

 

§ 2

Celem Funduszu jest materialne wsparcie wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

 

§ 3

Stypendium ma charakter celowy: kandydat przedstawia projekt badawczy związany z ukończeniem pracy doktorskiej, który dzięki stypendium będzie realizował.

 

§ 4

Kandydat ubiegający się o stypendium składa:

- wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie www.mochnacki.org),

- informację o temacie i zakresie pracy doktorskiej (maks. 3 600 znaków),

- syntetyczny opis projektu badawczego, który dzięki stypendium będzie realizował (maks. 1 800 znaków),

- informację o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji, udział w projektach badawczych, grantach, konferencjach, informacje o uzyskanych stypendiach, nagrodach),

- opinię promotora, w której znajdzie się informacja o otwarciu przewodu.

 

§ 5

 1. Komplet dokumentów wymienionych w § 4 kandydat przesyła do biura Fundacji w terminie wyznaczonym przez Radę Stypendium. Termin, o którym mowa, każdorazowo podawany jest na stronie internetowej Fundacji.

 2. W uzasadnionych przypadkach Rada Stypendium może przedłużyć termin naboru dokumentów.

 

§ 6

 1. Zarząd Fundacji każdego roku akademickim ustala pulę środków z przeznaczeniem na Stypendium im. Anny Stadnickiej.

 2. Rada Stypendium, biorąc pod uwagę pulę określoną w ust. 1., decyduje o liczbie przyznanych stypendiów i ich kwocie z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Wysokość Stypendium im. Anny Stadnickiej wynosi nie mniej niż 5 000 zł brutto.

 

§ 7

 1. Stypendystów wyłania w drodze konkursu Rada Stypendium.

 2. Fundacja im. Maurycego Mochnackiego zawiadamia na piśmie o przyznaniu stypendium.

 3. Od decyzji Rady Stypendium nie przysługuje odwołanie.

 

§ 8

 1. Stypendium im. Anny Stadnickiej przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego.

 2. Przyznane stypendium wypłacane jest w całości przelewem na rachunek bankowy stypendysty na podstawie podpisanej umowy.

 3. Stypendyści zobowiązani są do przedstawienia syntetycznego sprawozdania z badań przeprowadzonych w okresie stypendialnym.

 

§ 9

W wyjątkowych wypadkach Rada Stypendium może cofnąć przyznane stypendium. Od decyzji Rady Stypendium w sprawie cofnięcia prawa do otrzymania stypendium odwołanie nie przysługuje.

Polecamy

Wesprzyj nas

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego może realizować swoje cele i projekty tylko dzięki Państwa wsparciu. Każda, nawet niewielka kwota wpłacona na nasze konto, stanowi dla nas istotną pomoc. Bardzo liczymy na wsparcie finansowe ze strony wszystkich, którym zależy na rozwoju polskiej humanistyki. Wszystkim Darczyńcom, Firmom oraz Instytucjom, które już wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie.

Wpłaty (z dopiskiem „Darowizna”) prosimy kierować na konto: 

61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 (Bank Zachodni WBK S. A.).

Kontakt

Dane Fundacji im. Maurycego Mochnackiego:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 789 293 182

Adres korespondencyjny:  ul. Powstańców 121A, 31-643 Kraków

KRS 0000493290

NIP 9452177380

REGON 123023891

Nr konta: 61 1090 2590 0000 0001 2274 4930 WBK Bank Zachodni